INNLEGG

Bankenes bærekraftige handlinger er for dårlige

Finansbransjen må ta et større ansvar for å levere i henhold til bærekraftmålene, skriver landssjef Knut Inge Buset i Cognizant Norge.

Landssjef i Cognizant, Knut Inge Buset.
Publisert

Finanssektoren har omfavnet netto-null-målet. Hele 67 prosent av selskapene i bransjen forventer at bærekraftinnsats vil gagne deres økonomiske resultater innen 2025, ifølge en undersøkelse gjennomført av Oxford Economics og Cognizant (ekstern lenke).

Dessverre kommer bransjens handlinger til kort på dette kritiske området. Selv om bransjens investering i det grønne skiftet vokser, er de ambisiøse tiltakene kun et fremtidig mål, snarere enn en realitet: 63 prosent av bank- og finansselskapene i undersøkelsen planlegger å øke sine årlige bærekraftinvesteringer med over 10 prosent fra 2025 til 2030. Men kun 27 prosent har faktisk gjort det mellom 2020 og 2022.

Investeringer i bærekraft fra banker og andre finansinstitusjoner er avgjørende for det grønne skiftet på grunn av den unike rollen bransjen spiller. Ved å være drivkraften i økonomien, kan virksomhetene i denne bransjen styre sine kunder, både enkeltpersoner og bedrifter, gjennom kriterier og betingelser for lån og investeringer. Dette betyr at bransjens handlinger har en kraftig multiplikatoreffekt.

Undersøkelsen viser at mange selskaper i bransjen mangler oversikt over sin egen innvirkning på disse «finansierte utslippene», ettersom de ikke fullt ut utnytter teknologi for å identifisere og rapportere om dem. Det betyr at bransjen går glipp av potensielle økonomiske fordeler, øker risikoen forårsaket av eksponering for investeringer i selskaper med høye utslipp – og unnlater å kutte unødvendige interne driftskostnader. 

Ved å analysere funnene har vi identifisert tre anbefalinger for finanstjenesteaktørene slik at de kan lukke bærekraftgapet:

  • Utnytt data og teknologi for å oppnå slagkraftige bærekraftresultater

Av respondentene i undersøkelsen som bruker analyseverktøy for å forbedre egen bærekraft, vurderer 70 prosent disse verktøyene som effektive eller svært effektive. Likeledes nevner 39 prosent kombinasjonen av dataanalyse, rapportering og ytelsesstyring som den viktigste faktoren i sine bærekraftinitiativer.

Til tross for de store mengdene data som er tilgjengelig for bank- og finansselskapene, bruker kun 44 prosent av selskapene analyseverktøy for å forbedre bærekraften ytterligere. Å ta i bruk effektive teknologiske løsninger er avgjørende for å hjelpe lederne i bransjen til å se hvor og hvor stor deres klima- og miljøpåvirkning er, og hjelpe dem til å utvikle verktøy for å adressere disse.

  • Tenk nytt angående tilnærmingen til bærekraftstyring, kultur og ferdigheter

67 prosent av respondentene er enige i at deres organisasjon har en sterk bærekraftkultur, men suksess krever handling. Det er av avgjørende betydning å avklare roller, mobilisere team og etablere insentiver for å lykkes. 38 prosent av respondentene sier at mangel på riktige ressurser er den største barrieren for å komme i mål med sine bærekraftinitiativer. Dermed er det viktig at selskapene oppgraderer de ansattes kompetanse for å adressere denne mangelen.

På samme måte vil det å bygge mekanismer som sikrer at hver forretningsfunksjon forstår sin rolle innen bærekraft, bidra til å etablere ansvarlig ledelse og oversikt over prosjekter. I dag signerer 70 prosent av topplederne på bærekraftprosjekter, men kun ni prosent er ansvarlige for å levere på dem. Ved å bygge en god insentivstruktur kan selskapene sikre at prosjektene holder seg på sporet, og at ansatte belønnes for vellykkede resultater.

  • Ta tak i finansierte utslipp

Bransjens primære bærekraftfokus ligger i dag på interne driftsoppgaver. Men såkalte finansierte utslipp er 700 ganger større enn de operative utslippene fra banker, kapitalforvaltere, kapitaleiere og forsikringsselskaper, ifølge en rapport fra CDP (ekstern lenke).

De finansielle aktørene må jobbe med kunder og partnere for å identifisere og redusere miljøpåvirkningene. Likevel har kun 47 prosent av respondentene iverksatt initiativer for å omforme produkter og tjenester slik at de kan ha en positiv nettoinnvirkning på miljøet. Det betyr at bankene må jobbe med sine kunder og partnere for å hjelpe dem med å implementere den nødvendige teknologien for å forstå hvor mye de slipper ut, og hvordan de kan redusere disse utslippene.

Bank- og finansbransjen må spille en sentral rolle i innsatsen for å bygge en lavkarbonøkonomi og en mer bærekraftig fremtid. Alle komponentene er der, og de som er i stand til å sette dem sammen, vil heve seg et hakk over konkurrentene. Det starter med å bruke riktig teknologi for å identifisere finansierte utslipp, slik at bank- og finansbransjen kan iverksette tiltak for å redusere dem.