RETTSSAK

Tietoevry kan tape 1,4 milliarder kroner på Sparebank 1-avtale

Store kostnadsøkninger for Tietoevry gjør at selskapet vil oppjustere prisene til Sparebank 1 Utvikling. En av dem som får skylden for kostnadsøkningene er Vipps.

Halvor Manshaus og Andreas Johansen er advokatene til Tietoevry i rettssaken mot Sparebank 1 Utvikling.
Publisert Sist oppdatert

Sparebank 1 Utvikling har saksøkt kjernebankleverandøren Tietoevry. For sistnevnte handler tvisten først og fremst om justering av kompensasjonen under avtalen. Tietoevry mener at vederlaget for fastpristjenester til bankalliansen må med virkning fremover. Sparebank 1 Utvikling mener at kjernebankleverandøren ikke har anledning til å justere prisene og må holde fastprisene på dagens nivå frem til 2029.

– Det vil medføre et tap for Tietoevry som samlet for hele perioden og regnet om til dagens verdi vil utgjøre om lag 1,4 milliarder kroner, sa advokat, Halvor Manshaus, under andre dag i rettssaken mellom partene.

Tjenester med fastpris utgjør rundt 40 prosent av tjenestene bankalliansen mottar fra Tietoevry.

Andre dag i retten la Tietoevry frem sin sak og denne artikkelen er basert på det som ble sagt i retten den dagen. Sparebank 1 Utvikling la frem sitt syn på saken på dag én.

Leker med 2,4 millioner kunder

Saken strekker seg tilbake til 2007, da partene inngikk en hovedavtale om et langsiktig samarbeid. Avtalen inneholder driftstjenester og utviklingstjenester som Tietoevry leverer til Sparebank 1.

I 2014 ble avtalen fornyet, og utvikling av et nytt kjernebanksystem ble lagt inn i som et nytt element. Leveringen skulle skje allerede i 2016. Tietoevry klarte ikke å levere det nye kjernebanksystemet det året og avtalen ble fornyet igjen. Denne gangen med levering av kjernebanksystemet i 2022, da avtalen gikk ut.

Sparebank 1 hadde i denne avtalen opsjoner som samlet kunne vare ut 2029. I tilfelle kjernebanksystemet ikke ble levert i tide, så ville en ytterligere opsjon kunne forlenge avtalen tilsvarende. Partene er uenige om denne opsjonen fortsatt gjaldt etter avtalen i 2016. Kjernebanksystemet er estimert levert ved utløpet av 2025.

På grunn av leveringsforsinkelsene kom partene til et forlik i 2021, der Tietoevry betalte 72 millioner kroner i kompensasjon for påløpte forsinkelser og varslede fremtidige forsinkelser. Forliket innebar også at partene skulle inngå en ny avtale innen kort tid – det ble ikke gjort.

Sparebank 1 mener at forliket kun omhandlet økonomisk kompensasjon. Tietoevry mener at partene var forpliktet til å inngå en ny avtale som erstatter avtalen fra 2016. I tillegg hadde Tietoevery erklært at fastprisen i avtalen måtte justeres fordi kostnadsbildet hadde endret seg.

– Slik situasjonen er nå, så har ikke partene en avtale og Sparebank 1 Utvikling leker med bankalliansens 2,4 millioner kunder, mente Manshaus i retten.

Vil ikke forhandle

Partene startet forhandlinger om ny avtale i starten av 2022, men Sparebank 1 reagerte da Tietoevry forklarte at utvidelsen av opsjonsordningen var dekket av forliksavtalen. Kjernebankleverandøren mener at forlike gjør opp for alle forsinkelser frem til 2025, inkludert utvidelsen av opsjonene. Bankalliansen mener at forlike ikke rørte ved opsjonsavtalen.

– Da Tietoevry forklarte hvordan de så på dette oppstod det baluba, fortalte advokat Andreas Johansen i retten.

Etter det gikk forhandlingene trått og sommeren 2022 påberopte Sparebank 1 Utvikling seg opsjonsretten. Tietoevry avviste forlengelse av avtalen fra 2016 under en slik opsjon og mente at forliket var klar på at det skulle utarbeides en ny avtale og at vederlaget uansett måtte reguleres. De ble hevdet at uten en ny avtale og uten en oppdatert fastpris hadde ikke Sparebank 1 adgang til å utøve opsjoner under den gamle avtalen. Tietoevry hevder at de flere ganger har tatt initiativ til samtaler som har gått ubesvart av Sparebank 1 Utvikling.

Tietoevry har likevel fortsatt å levere tjenestene til Sparebank 1 og ønsker å kjøpe tid for å utforske muligheten for en løsning. Bankalliansen på sin side har betalt det de mener er riktig pris ut ifra avtalen fra 2016, selv om Tietoevry har skrudd opp prisene på fakturaene.

Uenighet om hva som er vesentlig

Ifølge Tietoevry må vederlaget til Sparebank 1 justeres opp. Kjernebankleverandøren forklarer at deres kostnader har gått opp etter blant annet ytre årsaker som pandemi, krig i Ukraina, inflasjon og svekket krone. Avtalen fra 2007 gir mulighet for endringer i pris dersom det er vesentlige endringer i forholdene. Tietoevry mener at hendelsene de siste årene har vært vesentlige. SpareBank 1 mener at eventuelle endringer i vederlaget må ta utgangspunkt i avtalens bestemmelser, og at det er vanskeliggjort av at Tietoevry hevder SpareBank 1 ikke har en avtale.

– Hvis ikke det som har skjedd disse siste to-tre årene er vesentlig, da lurer jeg på hvor grensen for hva som er vesentlig går, sa Manshaus i retten.

Etter rettsmøte forklarte han til BankShift at ingen selskaper ville gått inn i en så langvarig avtale, uten en sikkerhetsventil for ekstraordinære omstendigheter.

– Hvis tingene som har skjedd de siste årene ikke skjedde. Hadde Tietoevry klart å levere tjenestene med fastpris til Sparebank 1 uten å øke prisene?

– Det blir å spekulere. Men det som er klart er at det ikke var behov for å endre prisene fra 2007 til 2020. Dette er først blitt aktualisert nå. Det svarer litt på spørsmålet ditt, svarer Manshaus.

Gir Vipps deler av skylden

Det er ikke bare makroøkonomiske forhold som Tietoevry mener har påvirket kostnadsbildet vesentlig. Det er også API-kall og MIPS. API kall skjer når bankene sender forespørsler og instrukser inn til Tietoevrys datatjenester. Det er snakk om alt fra betaling i nettbanken til innlogging i mobilbanken. Hver slik handling utløser en serie med kall som belaster tjenesten hos Tietoevry. I 2016 håndterte Tietoevry 2,4 milliarder API-kall fra Sparebank 1, og i 2023 var antallet 9,7 milliarder API-kall. Hvert API-kall koster i snitt 1,9 øre for Tietoevry.

– Utviklingen har vært eksplosiv siden 2020. Det er også verdt å legge merke til at den eksplosjonen skjer samtidig som Vipps for alvor vokser. Siden 2020 har API kall økt med om lag 147 prosent og det kommer med en kostnad som Tietoevry må bære, sa advokat Johansen i retten.

Han påpekte også at det blir flere API-kall når Sparebank 1 Utvikling utvikler nye tjenester til sine kunder. Problemet er at vekst i API-kall sammen med MIPS (million instructions per second) ikke er dekket av avtalen fra 2007.

– Avtalen mellom partene er laget for å være langvarig. Det er klart at ingen aktører vil gå inn i en slik avtale uten en sikkerhetsventil som kan justere prisen når slike vesentlige endringer skjer, sa Johansen i retten.

Sparebank 1 på sin side mener at Tietoevry burde forutse endringer som for eksempel API kall da kontrakten ble signert i 2007 og oppdatert i 2016.

Kjernebankleverandøren påpekte i retten at den store mengden API-kall innebærer økte kostnader for å behandle volumet. I tillegg til dette viser Tietoevery til at det har det vært en oppgang i utstyrspriser. Til sammen fører det til at det er blitt dyrere å prosessere data. Kostnadene til Tietoevry knyttet til stormaskin og midtintervallmaskiner økte fra 227,5 millioner kroner i 2021, til 695 millioner kroner i 2023.

Mener Sparebank 1 bryter kontrakten

Det kom også frem i retten at partene i avtalen fra 2016 var enig om å rydde opp i systemer og drive utstrakt standardisering. Det ville tatt ned kompleksiteten for Tietoevry og vært kostnadsbesparende. Men da de foreslo at alle bankene i alliansen skulle ha lik funksjonalitet, så satte SR-Bank ned foten. Banken så ikke verdien i å gjennomføre en slik omlegging for dem.

At bankene i alliansen satte seg på bakbena i slike prosesser mener Tietoevry er et avtalebrudd som sammen med de øvrige elementene i saken har drevet opp kostnadene i vesentlig grad.

Partene var også enig i 2016 om at deler av stormaskinprosessene kunne flyttes til andre land i Europa. Men da Tietoevry gjorde en avtale med IBM om å bruke et datasenter i Ungarn, så stoppet alliansen prosessen. Begrunnelsen var at man ikke ville miste norsk kompetanse. Sparebank 1 avslo flyttingen i 2018 og Tietoevry har ikke gjort noe med saken siden da. Tietoevry har regnet ut at de hadde spart 82,9 millioner kroner ved å ha stormaskinprosessene i Ungarn fra 2016 til i dag.

Krav på beste pris i Tietoevry

I avtalen mellom Sparebank 1 Utvikling og Tietoevry så skal bankalliansen ha den laveste prisen blant alle bankkundene til kjernebankleverandøren.

I 2021 var vederlaget til Sparebank 1 uten engangskostnader på 456,8 millioner kroner. Året etter var samme vederlag på rundt 440 millioner kroner, partene er ikke helt enige om den summen. Tietoevry oppgir at Sparebank 1 betaler 196 kroner per kunde bankalliansen har. Den banken som har nest lavest pris betaler 392 kroner per kunde og snittet for bankene hos Tietoevry er 558 kroner per kunde.

Kjernebankleverandøren mener det er urimelig lavt og mener at prisen kan settes om ved en referansemåling av tilsvarende produkter. Sparebank 1 mener at en slik måling kun kan brukes i bankenes favør. Sparebank 1 har fått et tilbud som er 249 millioner kroner over 2022 nivået. Ifølge Tietoevry tar tilbudet høyde for stordriftsfordeler og utviklingssamarbeidet mellom de to.

Partnerskap kan endre karakter

– Gitt at Sparebank 1 Utvikling vinner frem på alle punkter, hvordan ville det påvirket samarbeidet mellom partene?

– Da vil jeg tro at den langsiktige partneravtalen raskt vil endre karakter. Dette er snakk om samfunnskritiske tjenester med strenge krav til kvalitet og oppfølgning. Det er vanskelig å se at noen av partene kommer godt ut av en situasjon der leverandøren i flere år fremover ikke skal få dekket sine dokumenterte kostnader, avslutter Manshaus.