TILSYN

Varsles om pålegg fra Finansilsynet

Banken er uenig i tilsynets vurdering om at de feilaktig har bokført midler.

Administrerende direktør i Sparebanken Møre, Trond Lars Nydal.
Publisert Sist oppdatert

Sparebanken Møre har mottatt varsel fra Finanstilsynet som krever endringer i bankens regnskapsføring av ikke-utbetalte gaver til allmennyttige formål. 

Bakgrunnen for varselet er bankens beslutning om å konvertere grunnfondskapital til eierandelskapital og overføre de nye egenkapitalbevisene til en ny sparebankstiftelse, Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre.

På den ekstraordinære generalforsamlingen 28. februar 2024 ble det vedtatt å konvertere grunnfondskapital tilsvarende 26 millioner kroner kroner til eierandelskapital ved utstedelse av 360.750 egenkapitalbevis. Disse egenkapitalbevisene skal overføres vederlagsfritt til Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre, som har et allmennyttig formål. Det ble også besluttet å overføre 175 millioner kroner fra tidligere avsatte midler til gaver til allmennyttige formål til den nye sparebankstiftelsen.

Finanstilsynet mener at banken feilaktig har bokført midler avsatt til gaver som annen gjeld i stedet for gavefond. Dermed har bankens eierandelskapital fått en for stor andel av overskuddet.

Finanstilsynet har ilagt et pålegg om at banken må foreta en ny beregning av eierbrøken for årene 2014 til 2023, hvor strukturutviklingsfondet og ikke-utbetalte gaver inkluderes i grunnfondskapitalen.
Sparebanken må også beregne grunnfondskapitalens andel av overskuddet hvert år med den korrigerte eierbrøken. 
I tillegg skal summen av forskjellen mellom faktisk tilordnet overskudd og beregnet tilordnet overskudd for perioden 2014 til 2023 skal tilføres grunnfondskapitalen før resultatet for 2024 disponeres.

Sparebanken Møre har fått frist til 26. august for å komme med merknader til Finanstilsynets varsel. 

Banken er uenig i tilsynets vurderinger og vil bruke tid på å gjennomgå og vurdere det faktiske og juridiske grunnlaget for pålegget.