BÆREKRAFT

Norsk krone robust i møte med klimaendringene

Norges Bank har gjennomført en undersøkelse av kronekursen i forhold til klimaendringene, og har gode prognoser for vår norske valuta.

Norges Bank undersøker fremtiden for kronekursen i relasjon til klimaendringene.
Publisert

Norges Bank har nylig publisert en rapport som undersøker sammenhengen mellom klimarisiko og den norske kronekursen. Til tross for at Norge er en oljenasjon, er det liten sjanse for at kronekursen vår vil påvirkes negativt av de økende klimaendringene.

Lavere eksponering og bedre på håndtering

Ifølge rapporten er det stor variasjon i hvordan ulike land eksponeres for og håndterer ulike typer klimarisiko, og mye tilser at den norske kronen kan stå overfor lavere klimarisiko sammenlignet med valutaene til Norges handelspartnere. 

Geografiske beliggenhet, økonomiske styrke og rask omstilling til grønn energi er blant tingene som gir Norge en fordel. «Relativt lavere eksponering, bedre håndteringsevne og mindre ugunstige effekter tilsier en styrking av kronekursen», står det i rapporten.

Rapporten viser også at sammensetningen av Norges nasjonalformue gir en robust posisjon, noe som kan bidra til å styrke kronekursen over tid.

Liten andel i fossile ressurser

En stor del av nasjonalformuen er i form av real- og humankapital, som utgjør henholdsvis 35 prosent og 45 prosent. Netto finansformue, som hovedsakelig består av statens pensjonsfond utland, utgjør rundt 13 prosent, mens gjenstående petroleumsressurser utgjør en forholdsvis liten andel, under 5 prosent. 

Denne diversifiseringen reduserer sårbarheten overfor klimarisiko sammenlignet med land som har en større andel av formuen i fossile ressurser.

Noen taper, andre vinner

Rapporten skiller mellom fysisk risiko, som skader på natur og infrastruktur som følge av klimaendringer, og overgangsrisiko, som inkluderer økonomiske tap knyttet til nedskrivning av karbonintensive eiendeler. 

Rapporten peker på at man for å forstå valutakursvirkningen av klimarisiko, må vurdere hvor mye et land vil tape eller vinne på klimarisiko sammenlignet med sine handelspartnere. Mens enkelte sektorer kan oppleve nedgang på grunn av klimarelaterte endringer i forbrukerpreferanser og politikk, kan andre sektorer oppleve oppgang som følge av endrede markedsforhold og politikk. 

Studien viser også at klimarisiko ikke kan forklare svingningene i kronekursen i løpet av det siste tiåret.