TEMATILSYN

Finanstilsynet med tilsyn hos fem banker: «Samtlige har mangler til gjeldende krav»

Etter et tematilsyn på rutiner ved betalingsvansker hos kunder i seks kredittforetak, mener Finanstilsynet det er store mangler hos norske banker.

Seksjonssjef Jo Gjedrem i Finanstilsynet.
Publisert Sist oppdatert

Finanstilsynet gjennomførte høsten 2023 et tematilsyn hos seks forskjellige banker og kredittforetak. Tilsynet vurderte hvorvidt foretakene har innrettet sin virksomhet i samsvar med EBAs (European Banking Authority) retningslinjer for håndtering av kunder med betalingsproblemer og for tvangsinndrivelse av krav.

Foretakene som var med i tilsynet var DNB, Instabank, Kraft Bank, Nordea Eiendomskreditt, Sparebank 1 Nord-Norge og Sparebanken Vest – som på tidspunkt av tilsynet dekket 46,9 prosent av boliglånsmarkedet i Norge. 

Og Finanstilsynet er ikke nådige i sin dom i rapporten.

«Finanstilsynets generelle inntrykk etter tilsynet er at samtlige foretak har mangler i forhold til gjeldende krav. Dette gjelder særlig etablering og oppfølging av rutiner som dekker alle kravene i retningslinjene», skriver Finanstilsynet.

– Undersøkelsen viser at foretakene har mangler i forhold til gjeldende krav og at de må utvikle og korrigere sine rutiner. Graden av, og hvilke tiltak som må iverksettes, varierer mellom bankene i undersøkelsen, men generelt sett dreier det seg om at fra avdekking av kundens betalingsvansker til kundekommunikasjonen, sier seksjonssjef Jo Gjedrem i Finanstilsynet til BankShift.

Ser økt risiko

Han forteller at bakgrunnen til at det ble gjennomført en slik undersøkelse nå, er fordi Finanstilsynet har sett økt risiko i boliglånsmarkedet.

– Etter mange år med lave misligholdstall ser vi nå en økt risiko for betalingsvansker og betalingsmislighold hos boliglånskunder. Det er viktig at disse kundene ivaretas på en god måte og i tråd med gjeldende regelverk, sier Gjedrem.

I rapporten skriver Finanstilsynet at det er stor variasjon på de fleste retningslinjene, som dreier seg om avdekking av betalingsvansker, organisering av kundebehandlingen, opplæring av ansatte, dialog og kontakt med forbrukeren, informasjon, kundetiltak og utkontraktering.

Fire av foretakene oppgir at første henvendelse mot kunde finner sted mellom fire og fem dager etter forfalt terminbeløp, mens ett av foretakene oppgir at deres første henvendelse finner sted først 14 dager etter forfalt terminbeløp. Det siste foretaket oppgir at man ikke har et nøyaktig tidspunkt for første henvendelse til kunde. 

Tilsynet oppfordrer derfor foretakene til å utforme nærmere retningslinjer for hvordan dette skal gjennomføres i praksis. 

Samtidig pekes det på at refinansieringsbankene i undersøkelsen var bedre på å hensynta risikoen for betalingsvansker.

Kan bli stedlige tilsyn

– Vil Finanstilsynet vurdere å gjøre noe for å få bedre kontroll på behandlingen av kunder med betalingsvansker?

– Det forventes at bankene iverksetter de tiltakene vi påpeker. Finanstilsynet kan ikke gå i detalj om hvordan dette vil følges opp videre, men det kan bli et tema både ved stedlige tilsyn hos enkeltforetak og tematilsyn som dekker flere banker, sier Gjedrem.

Et av tiltakene det pekes på i undersøkelsen fra Finanstilsynet er at tilsynet forventer «at foretakene legger vekt på å avdekke de bakenforliggende årsakene til kundenes betalingsvansker, og at dette klart fremkommer i foretakets rutiner».