FINANSIELT UTSYN

Finanstilsynet: Derfor bør norske banker oppfylle regulatoriske krav med god margin

Finanstilsynet peker på høy lånegrad og usikre fremtidsutsikter på finansiering for bankene.

Finanstilsynets lokaler ved Norges Bank i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Publisert Sist oppdatert

Torsdag 7. desember kom Finanstilsynet ut med deres rapport på Finansielt utsyn. Der påpeker tilsynet at år med lave renter og god tilgang på kreditt har økt gjeldsbelastningen i husholdninger og ikke finansielle foretak både i Norge og internasjonalt. Noe som har gitt sårbarheter i økonomien og større risiko for finansiell ustabilitet.

– Gjeldsbelastningen i norske husholdninger er den høyeste blant OECD-landene, og mange låntakere har høy samlet gjeld. Husholdningens rentebelastning har økt betydelig. Med høy gjeld er mange husholdninger utsatt ved ytterligere renteoppgang, inntektsbortfall eller fall i boligprisene, sier finanstilsynsdirektør Per Mathis Kongsrud i rapporten.

Finanstilsynet peker på at bankene i Norge har god lønnsomhet, ettersom høye nettorenter fører til styrket resultat. Likevel påpekes det at marginene til de regulatoriske kravene er redusert.

«Dersom store tap skulle inntreffe og det blir nødvendig å tære på kapitalbufferne, viser erfaringene at banker raskt kan tape tillit i markedene og få likviditetsproblemer. «Norske banker bør derfor oppfylle regulatoriske krav med god margin», skriver tilsynet om bankene i rapporten.

– Med høy lønnsomhet har norske banker nå god anledning til å øke kapitaldekningen. Det vil gi bankene bedre evne til å yte lån til kredittverdige kunder i perioder med økte utlånstap. Finanstilsynet forventer at norske banker grundig vurderer risikoen i utlånsporteføljene og behovet for tapsavsetninger, og utviser forsiktighet i utbyttebetalinger og eventuelle tilbakekjøp av egne aksjer, sier Kongsrud.

Kan komme utfordringer på finansiering

Kundeinnskudd utgjør en større andel av bankenes finansiering enn markedsfinansiering, noe det ikke har vært siden 2008.

Bankene har også mye gjeld med forfall om ett til tre år, og Finanstilsynet er obs på at det kan bli vanskelig å hente tilstrekkelig med finansiering.

«Det kan være utfordrende for bankene å utstede store volum de kommende årene dersom markedsbetingelsene forverres», skriver Finanstilsynet.

Tilfredstiller kravene

I rapporten kommer det frem at norske banker oppfyller kapitalkravene og er solide. Ren kjernekapitaldekning for bankene samlet sett var på 18,3 prosent ved utgangen av første kvartal 2023, mot 18,1 prosent ett år tidligere.

Finanstilsynet mener økningen må ses i sammenheng med utvidet SMB-rabatt og innføring av infrastrukturrabatt. 

Ved utgangen av første kvartal 2023 var bankenes medianavstand til kravet til ren kjernekapitaldekning 4,5 prosentpoeng. En nedgang fra først kvartal 2022 da medianavstanden var 6,2 prosentpoeng. Dersom økningene i systemrisikobufferen hadde vært gjeldene ved utgangen av mars 2023, ville medianavstanden til kravet vært 3,1 prosentpoeng.