SCREENING

Kritikk av Finanstilsynet får støtte av uventet «ekspert»

Daglig leder Strise, Marit Rødevand.
Publisert Sist oppdatert

Finanstilsynet publiserte nylig sin sanksjonscreening-rapport. Der mente tilsynet at bankene ikke gjorde en god jobb, og funnene pekte på lav score i antall transaksjoner og kunder bankene klarte å screene tilstrekkelig.

Finans Norge sa til BankShift at organisasjonen allerede i fjor hadde pekt på enkelte problemer med rapporten til Finanstilsynet, blant annet at den var uklar.

Nå får kritikken fra Finans Norge støtte fra uventet hold. Fintech-selskapet Strise har nylig lansert en AML Guide, en «Custom GPT» som kan brukes som en «ekspert» på antihvitvaskings-feltet. Denne guiden støtter opp om Finans Norges kritikk av Finanstilsynets rapport, basert på sin forståelse og analyse.

Samme funn

«Vår AML Guide har gjennomgått og analysert rapporten, og identifisert flere områder som krever mer tydelighet og presisjon. Dette inkluderer spørsmål om representativitet av deltakende banker, tydelighet i plikter under sanksjonsloven, og metodikk for testing av screeningsystemer», skriver Strise i en melding til BankShift.

– Dette understreker viktigheten av klarhet og presisjon i slike rapporter, og vi håper vår AML Guide kan bidra til en dypere forståelse og forbedring i finanssektoren, sier daglig leder Marit Rødevand i Strise.

For å vurdere Finanstilsynets rapport, lastet Strise opp dokumentet til AML Guiden og ba den om å lese, tolke, og identifisere hvilke deler av rapporten som fremstår som uklare. 

Basert på guiden sin analyse, har man identifisert flere områder i rapporten som krever større tydelighet og presisjon:

  1. Representativitet av deltakende banker: Rapporten nevner at et utvalg av banker deltok i tilsynet, inkludert store og små banker, alliansebanker, filialer av utenlandske banker og nisjebanker. Selv om Finanstilsynet anser disse som representative for sektoren, er det uklart hvorvidt funnene kan generaliseres til alle banker i Norge.
  2. Plikter under sanksjonsloven og hvitvaskingsforskriften: Bankene pålegges å ha systemer for å forebygge brudd på frysbestemmelsene relatert til internasjonale sanksjoner. Det er uklart hvordan disse systemene konkret skal implementeres for å sikre effektiv identifisering og håndtering av sanksjonerte personer og transaksjoner. 
  3. Metodikk for testing av screeningsystemer: Finanstilsynet testet screeningsystemenes treffsikkerhet gjennom simulerte miljøer med både umanipulerte og manipulerte data. Det er imidlertid uklart hvor realistisk denne simuleringen er sammenlignet med faktiske driftsforhold hos bankene.

– Vi håper denne analysen bidrar til en kosntruktiv dialog og forbedring i sektoren, sier Rødevand.