🔔 BANKSHIFT DIREKTE

Følg resultat­rushet med BankShift

Siste nytt

 • Stor lønnspost trekker ned tallene etter fusjonen hos Skagerrak Sparebank

  Den 1. februar 2024 fusjonerte offisielt Skagerrak Sparebank, Larvikbanken og Andebu Sparebank, der førstnevnte ble overtakende bank. Banken har satt opp proforma tall sammenslått av resultat og balanse fra alle bankene, uten beregninger av mer-/mindreverdier eller eventuelle øvrige elimineringer.

  Der viser tallene at banken har hatt en nedgang i omtrent fem millioner på resultatet, som kom på 49,7 millioner kroner første kvartal, mot 45,1 millioner kroner tilsvarende periode i fjor. Det er lønnsposten som står for forskjellen i proforma resultat.

  Under følger tallene konsernet la frem torsdag:

  🔴 Egenkapitalavkastning: 5,91% (5,95%)

  🟢 Resultat etter skatt: 35,9 mill. (31,4)

  🟢 Netto renteinntekter: 112 mill. (65)

  🟢 Brutto utlån: 29,4 mrd. 

  🟢 Netto rentemargin: 2,12% (2,07%)

  🟢 Innskuddsdekning: 80,21% (80,21%)

  🔴 Kostnadsprosent: 57,3% (55,6%)

  🔴 Tap: 8,9 mill. (1,9)

  🟢 Ren kjernekapital: 19,49% (18,75%)

 • Reduksjon i kostnader for Romerike Sparebank

  Med fusjon og overgang til Tietoevry lagt bak seg reduserer Romerike Sparebank kostnadene med nesten tre millioner kroner sammenlignet med kvartalet i fjor. Legger man på økte inntekter gir det en sterk oppgang i resultat for banken på Romerike. Likevel må banken se en økning i avsetninger til tap.

  «Kostnaden består av en økning i forventet kredittap i steg 1 og 2 med 3,6 millioner kroner, og en økning i steg 3 med 0,5 millioner kroner. Netto konstaterte tap utgjør 0,5 millioner kroner», skriver banken.

  🟢 Egenkapitalavkastning: 7,9% (5,6%)

  🟢 Resultat etter skatt: 43 mill. (28,2)

  🟢 Netto renteinntekter: 95,2 mill. (80,2)

  🟢 Brutto utlån: 17,4 mrd. (16,6 mrd.)

  🔴 Tap: 4,6 mill. (1,4)

  🔴 12 mnd. utlånsvekst: 5 % (10%)

  🔴 Innskuddsdekning: 75,9% (78%)

  🟢 Kostnadsprosent siste 12 mnd: 44,1% (49,4) 

  🟢 Rentenetto: 2,32% (2,12%)

  🔴 Ren kjernekapital: 19,9% (20%)

 • Skudenes og Aakra Sparebank øker resultat av kjernedrift med 34 prosent

  «Et historisk resultat», skriver Skudenes og Aakra i sin kvartalsrapport. Resultatet før skatt hadde en økning på nesten 11 millioner kroner fra tilsvarende kvartal i fjor, eller 64 prosent. Kjernedrift justert for verdipapir og før tap, er bedret med 34 prosent siste 12 måneder.

  «Bedringen skyldes økte nettoinntekter, reduserte kostnader og inntektsføring fra tap», skriver banken.

  🟢 Egenkapitalavkastning: 10,46% (7,62%)

  🟢 Resultat etter skatt: 20,7 mill. (12,6)

  🟢 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter: 36,4 mill. (33,1)

  🟢 Brutto utlån: 7,05 mrd. (6,81)

  🔴 12 mnd. utlånsvekst: 3,5% (12,2%)

  🔴 Innskuddsdekning: 78,02% (78,97%)

  🟢 Kostnadsprosent: 47,5% (55,3%)

  🟢 Rentenetto: 2,50% (2,49%)

  🟢 Ren kjernekapital: 19,14% (18,26%)

 • Oppgang for Askim og Spydeberg Sparebank

  Askim & Spydeberg Sparebank har en sterk posisjon innenfor privat, landbruk og bedriftsmarkedet i Indre Østfold med vekstambisjoner i Follo. Banken har høyt fokus på å bygge en robust struktur som gir effektive arbeidsprosesser, økt kompetanse, ny vekst, lave kostnader og ikke minst tilfredsstillende leveranse under lovkrav, skriver banken i sin kvartalsrapport.

  Banken får en god opsitiv sving sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor når man ser på resultatet.

  🟢 Egenkapitalavkastning, annualisert: 9,26% (5,56%)

  🟢 Resultat etter skatt: 39,9 mill. (30,5)

  🟢 Netto renteinntekter og kredittprovisjoner: 76,2 (68,7)

  🟢 Brutto utlån: 13.6 mrd. (13,2)

  🟢 Tap: -0,7 (3,6)

  🔴 Utlånsvekst siste 12 mnd: 3,3%

  🟢 Kostnadsprosent: 44,17% (45,07%)

  🔴 Innskuddsdekning: 83,34% (86,57%)

  🟢 Rentenetto: 2,46% (2,38%)

  🟢 Ren kjernekapital: 21,46% (20,64%)

 • Svak nedgang, men positiv underliggende drift hos Sparebank 1 Lom og Skjåk:

  Etter årets første kvartal viser regnskapet til SB1 Lom og Skjåk at resultatet har en nedgang på 0,5 millioner kroner etter skatt. Uten tap, utbytte og verdiendringer oppgir banken derimot en underliggende drift som tilsier en positivt resultat på 2,8 millioner kroner.

  Bedringen kommer fra økt rentenetto, mens driftskostnadene og tak har økt.

  🟢 Egenakpitalavkastning: 7,96% (7,43%)

  🔴 Resultat etter skatt: 27,4 millioner (27,9)

  🟢 Renteinntekter: 56,2 millioner (49,1)

  🟢 Brutto utlån: 9,7 mrd. (9,6)

  🟢 12 utlånsvekst: 4,2 % (3%)

  🟢 Kostnadsprosent: 48,69% (52,78%)

  🟢 Innskuddsdekning: 97,16% (97,06%)

  🟢 Netto rentemargin: 2,47% (2,28%)

  🔴 Ren kjernekapital: 20,68% (21,17%)

 • Tiltakende utlånsvekst i Rørosbanken

  Årets første kvartalsrapport fra Rørosbanken viser en periode med betydelig forbedring i netto renteinntekter, som steg til 47,8 millioner kroner, sammenlignet med 43,7 millioner kroner i samme periode året før. Dette er hovedsakelig drevet av en økning i både volum og rentemarginer, sammen med en vekst i provisjonsinntekter til 12,7 millioner kroner. 

  Bankens kostnadseffektivitet har også forbedret seg, ifølge rapporten, med reduserte driftskostnader, spesielt IT-kostnader etter en plattformendring i 2023. 

  Nøkkeltall (tall for tilsvarende periode i 2023 i parentes):

  🟢 Egenkapitalavkastning etter skatt: 7,35% (6,91%)

  🟢 Brutto utlånsvolum: 8,79 mrd. (8,35 mrd.)

  🟢 12 måneders utlånsvekst inkludert lån i boligkredittselskapet: 5,24% (4,8%)

  🟢 Kostnadsprosent: 54% (56%)

  🟢 Resultat etter skatt: 27,94 mill. (20,74 mill.)

  🟢 Tap: 1,46 mill. (3,19 mill.)

  🟢 Netto renteinntekter: 47,85 mill. (43,70 mill.)

  🟢 Netto rentemargin (også kalt rentenetto i prosent): 2,30% (2,22%)

  🟢 Ren kjernekapital: 20,99% (20,28%)

  🔴 Innskuddsdekning: 63,4% (65,2%)

 • Sterkere fra Jæren Sparebank

  Jæren Sparebanks kvartalsrapport for første kvartal 2024 viser en bank i solid utvikling. Resultatet før skatt for første kvartal viser en økning fra 61,3 millioner kroner i 2023 til 78,4 millioner kroner i 2024. Dette skyldes primært en sterk vekst i netto renteinntekter og provisjonsinntekter, som henholdsvis endte på 101,5 millioner kroner og 24,2 millioner kroner. 

  Nøkkeltall (tall for tilsvarende periode i 2023 i parentes):

  🟢 Egenkapitalavkastning etter skatt: 9,5% (8,3%)

  🟢 Brutto utlånsvolum: 20,96 mrd. (19,72 mrd.)

  🟢 12 måneders utlånsvekst: 6,3% (5,6%)

  🟢 Kostnadsprosent: 39,3% (44,6%)

  🟢 Resultat etter skatt: 59,68 mill. (46,87 mill.)

  🟡 Tap: -0,23 mill. (-0,06 mill.)

  🟢 Netto renteinntekter: 101,46 mill. (86,18 mill.)

  🟢 Netto rentemargin: 2,32% (2,07%)

  🔴 Ren kjernekapital: 18,8% (19,0%)

  🟢 Innskuddsdekning: 81,5% (80,0%)

 • Etterspørselen etter lån avtar i Grong Sparebank

  Etter sterk utlånsvekst over lang tid, opplevde Grong Sparebank en avtakende utlånsetterspørsel i første kvartal. 

  Dels skyldes dette effekten av økte renter over tid og dermed avkjøling av økonomien, heter det i kvartalsrapporten, og dels sesongmessige variasjoner.

  Nøkkeltall:

  🔴 Egenkapitalavkastning: 7,80 % (7,30 %)

  🟢 Brutto utlånsvolum inkludert lån til boligkredittselskapet: 11,827 mrd. (10,975 mrd.)

  🟢 12 måneders utlånsvekst inkludert lån i boligkredittselskapet: 7,76 % (6,49 %)

  🔴 Kostnadsprosent: 56,15 % (55,54 %)

  🟢 Resultat etter skatt: 23,713 mill. (19,770 mill.)

  🟢 Tap: 0,869 mill. (0,658 mill.)

  🟢 Netto renteinntekter: 57,446 mill. (53,537 mill.)

  🔴 Netto rentemargin: 2,28 % (2,34 %)

  🔴 Ren kjernekapital: 16,57 % (17,14 %)

  🟢 Innskuddsdekning: 89,32 % (86,96 %)

 • Flekkefjord Sparebank tar markedsandeler

  I en periode med lav og fallende kredittvekst i markedet, leverte Flekkefjord Sparebank sterk vekst i utlån til kunder i første kvartal, og tar dermed stadig nye markedsandeler i sitt primærmarkedsområde. Det skriver banken i sin kvartalsrapport.

  Banken opplever også god vekst i innskuddsmarkedet, og styret skriver at det er fornøyd med at banken fortsetter å øke sine inntekter mer enn kostnadene. 

  Bankens kostnadsgrad fortsetter å falle, samtidig som avkastning på bankens sysselsatte kapital fortsetter å vokse.

  Nøkkeltall:

  🟢 Egenkapitalavkastning: 9,53 % (8,10 %)

  🟢 Brutto utlånsvolum inkludert lån til boligkredittselskapet: 12,11 mrd. (10,34 mrd.)

  🟢 12 måneders utlånsvekst inkludert lån i boligkredittselskapet: 17,1% (22,1 %)

  🟢 Kostnadsprosent: 47,7 % (49,1 %)

  🟢 Resultat etter skatt: 26,89 mill. (20,78 mill.)

  🔴 Tap: 3,23 mill. (0,72 mill.)

  🟢 Netto renteinntekter: 54,75 mill. (47,32 mill.)

  🟡 Netto rentemargin: 2,23 % (2,23 %)

  🔴 Ren kjernekapital: 17,0 % (18,1 %)

  🔴 Innskuddsdekning: 84,7 % (85,9 %)

 • Rindal Sparebank på budsjett

  Rindal Sparebank har hatt en utvikling omtrent som budsjettert både på utlån og innskudd i første kvartal, skrives det i rapporten for første kvartal. Utlånsveksten har kommet i personmarkedet, mens utlån til bedriftsmarkedet er tilnærmet uendret i perioden. 

  Det er generelt lav utlånsvekst i markedet, og det forventes derfor moderat etterspørsel etter utlån også i andre kvartal.

  Nøkkeltall:

  🟢 Egenkapitalavkastning: 7,33 % (4,61 %)

  🟢 Brutto utlånsvolum inkludert lån til boligkredittselskapet: 2,766 mrd. (2,606 mrd.)

  🔴 12 måneders utlånsvekst inkludert lån i boligkredittselskapet: 6,1 % (6,32 %)

  🟢 Kostnadsprosent: 49,85 % (65,32 %)

  🟢 Resultat etter skatt: 6,868 mill. (3,627 mill.)

  🟢 Tap: -0,110 mill. (0,688 mill.)

  🟢 Netto renteinntekter: 14,458 mill. (13,628 mill.)

  🟢 Netto rentemargin (også kalt rentenetto i prosent): 2,17 % (2,15 %)

  🔴 Ren kjernekapital: 23,75 % (22,86 %)

  🟡 Innskuddsdekning: 84,23 % (84,42 %)

 • Tidenes første kvartal for Skue

  God utlånsvekst og stabile marginer gir et meget godt resultat for Skue Sparebank etter første kvartal, skrives det i en børsmelding.

  Skue Sparebank oppnådde et netto driftsresultat før skatt på 72,8 millioner kroner etter første kvartal 2024. Dette er 19 millioner høyere enn samme periode i fjor, og det beste førstekvartalsresultatet i bankens historie.

  – Resultatet er meget godt. Det viser at vårt mål om å styrke kunderelasjonene i privat- og bedriftsmarkedet blir verdsatt, sier administrerende banksjef Hans Kristian Glesne i en pressemelding.

  Fremover er det fusjonen med Hjardal og Gransherad Sparebank som står øverst på agendaen.

  – I denne prosessen opplever vi at vår erfaring fra tidligere fusjoner gir oss et godt utgangspunkt for å kunne gjennomføre fusjonen på en effektiv og god måte til det beste for alle bankens interessenter, sier Glesne.

  Nøkkeltall:

  🟢 Egenkapitalavkastning: 9,75 % (8,02 %)

  🟢 Brutto utlånsvolum: 17,09 mrd. (15,73 mrd.) 

  🟢 12 måneders utlånsvekst: 8,7% (6 %)

  🟢 Kostnadsprosent: 38,7 % (43,8 %) 

  🟢 Resultat etter skatt: 54,59 mill. (40,35 mill.)

  🟢 Tap: 2 mill. (6,7 mill.) 

  🟢 Netto renteinntekter: 103,24 mill. (95,25 mill.) 

  🟢 Netto rentemargin: 2,37 % (2,14 %) 

  🔴 Ren kjernekapital: 18,84 % (19,62 %) 

  🔴 Innskuddsdekning: 74,3 % (77,7 %)

 • Selbu Sparebank vokser mer og bruker mindre

  Selbu Sparebanks delårsrapport for første kvartal 2024 vitner om en sterk start på året, med betydelig kundevekst og en solid forbedring i både utlåns- og innskuddsporteføljen.

  Banken rapporterer et akkumulert totalresultat etter skatt på 10,4 millioner kroner, en økning fra 8,0 millioner kroner i samme periode i fjor. Rentenettoen har økt fra 28,9 millioner kroner til 32,3 millioner kroner.

  Nøkkeltall (tall for tilsvarende periode i 2023 i parentes):

  🟢 Egenkapitalavkastning etter skatt: 7,46% (7,44%)

  🟢 Brutto utlånsvolum: 6,20 mrd. (5,55 mrd.)

  🟢 12 måneders utlånsvekst: 11,8%

  🟢 Kostnadsprosent: 53,85% (61,33%)

  🟢 Resultat etter skatt: 10,4 mill. (8,0 mill.)

  🔴 Tap: 3,3 mill. (-0,4 mill. tilbakeført fjorår)

  🟢 Netto renteinntekter: 32,3 mill. (28,9 mill.)

  🟢 Netto rentemargin: 2,6% (2,3%)

  🔴 Ren kjernekapital: 21,24% (23,13%)

  🟢 Innskuddsdekning: 92,66% (86,42%)

 • Svakt fra Eika Gruppen

  I først kvartal 2024 rapporterer Eika Gruppen en egenkapitalavkastning på -6,6 prosent, ned fra 5,2 prosent i samme periode i fjor. 

  Dermed trekkes egenkapitalavkastningen ned for alle bankene som har en eierandel i banken.

  Resultatet etter skatt endte på -29,8 millioner kroner i fjor, mot et resultat på 28,4 millioner kroner i samme periode i fjor.

  LES SAKEN

 • Solid egenkapitalavkastning i Sparebank 1 Østlandet

  SpareBank 1 Østlandets konsernresultat etter skatt for første kvartal 2024 ble 860 (652) millioner kroner, tilsvarende en egenkapitalavkastning på 17,4 (13,9) prosent.

  – En egenkapitalavkastning på over 17 prosent er meget solid, og kommer fra gode underliggende driftsresultater og lave tapskostnader. Kjernen i tallene ligger i grundig bankhåndverk i en bransje med sterk konkurranse, og vi skal møte denne konkurransen med god rådgivning og gode kundeopplevelser også fremover. Jeg er stolt over innsatsen alle våre ansatte gjør hver dag, sier Klara-Lise Aasen, konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet, i en pressemelding.

  Les rapporten her

 • Obos-banken jakter egne medlemmer

  Obos-banken starter året sterkt, men sikter fortsatt primært mot Obos-medlemmene for å fortsette veksten.

  LES INTERVJUET MED BANKSJEF ØISTEIN GAMST SANDLIE

 • BM-vekst på 13 prosent for SNN

  Sparebank 1 Nord-Norge (SNN) leverte et resultat etter skatt på 714 millioner kroner i første kvartal 2024. Egenkapitalavkastningen var på 17,8 prosent. 

  Konsernsjef Hanne Karoline Kræmer sier til BankShift at hun er fornøyd med resultatet i hennes første kvartal ved roret. Hun er spesielt godt fornøyd med en 12 måneders utlånsvekst i bedriftsmarkedet på 13 prosent.

  – Det viser at strategien vår har fungert. Vi har jobbet lenge og målrettet mot en økning i bedriftsporteføljen og har lykkes med det. Spesielt innen havbruk har vi bygget opp spisskompetanse som har ført til god vekst, forklarer Kræmer.

  LES SAKEN

 • Sola skinner over Trondheim

  – Godværet har kommet til Trondheim, og det er godvær i tallene, sier administrerende banksjef Jan-Frode Janson i Sparebank 1 SMN.

  LES SAKEN

 • Vekst på begge fronter for Sandnes Sparebank

  Resultat etter skatt i årets første kvartal endte på 91 millioner kroner i Sandnes Sparebank, noe som er en økning på 25 millioner kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor. Egenkapitalavkastning etter skatt var på 10,3 prosent. 

  – Resultatforbedringen til banken skyldes først og fremst økte renteinntekter som følge av solid vekst over tid i begge segment og et høyere rentenivå enn det vi har hatt de siste årene. Andre forklaringer er lavere kostnader knyttet til effektivisering, i tillegg til lavere tap, sier administrerende direktør Trine Stangeland i en pressemelding. 

  Banken melder at den kaprer markedsandeler i begge segmenter. Utlånsveksten var på 8,2 prosent de siste 12 månedene, hvorav 6,6 prosent i personmarkedet, mens bedriftsmarkedet utgjorde 12,9 prosent.

 • Sparebanken Øst «meget fornøyd»

  Resultatet til Sparebanken Øst utgjør i første kvartal 148,5 millioner kroner, som gir en egenkapitalrentabilitet på 13,37 prosent. Egenkapitalrentabiliteten er dermed godt over bankens langsiktige avkastningsmål på ni prosent. 

  I en børsmelding skriver banken at de er «meget fornøyd» med resultatutviklingen sett i lys av bankens soliditet samt at banken benytter standardmetoden for beregning av kapitalvekter.

  Nøkkeltall:

  🟢 Egenkapitalavkastning: 13,37 % (8,87 %)

  🟢 Brutto utlånsvolum: 38,64 mrd. (36,80 mrd.) 

  🟢 12 måneders utlånsvekst: 5,04% (-4,25%)

  🟡 Kostnadsprosent: 41,51 % (41,47 %) 

  🟢 Resultat etter skatt: 148,5 mill. (98 mill.)

  🔴 Tap: 2,8 mill. (1,7 mill.) 

  🟢 Netto renteinntekter: 224 mill. (198,6 mill.) 

  🟢 Netto rentemargin: 1,95 % (1,82 %) 

  🔴 Ren kjernekapital: 18,35 % (20,13 %) 

  🟡 Innskuddsdekning: 41,45 % (41,32 %)

 • Resultat på over milliarden for SMN i første kvartal

  Sparebank 1 SMN får drahjelp fra samtlige posisjoner innad i banken og øker resultatet sammenlignet med kvartalet i fjor på over 300 millioner kroner.

  LES SAKEN

 • Økte tap og større kostnader trekker ned resultatet til SNN

  SNN har betydelig høyere inntekter i første kvartal 2024, sammenlignet med første kvartal i fjor. Likevel ender banken på nesten samme resultat i år som i fjor.

  LES SAKEN

 • Grønn start på året for Obos-banken

  Obos-banken starter året sterkt med solide tall og økt utlånsvekst – hvorav 79 prosent er til grønne lån.

  Banken hadde ved utgangen av første kvartal 15,2 milliarder kroner i innskudd fra privatkunder og de har doblet sitt antall nettbankkunder siden samme periode i fjor.

  I følge en pressemelding, kommer mye av innskuddsveksten til Obos «grunnet støyen rundt Sbanken».

  Nøkkeltall:

  🟢 Egenkapitalavkastning: 10,8 % (7,0 %)

  🟢 Brutto utlånsvolum: 58,42 mrd. (53,11 mrd.) 

  🟢 12 måneders utlånsvekst: 10% (8,1%)

  🔴 Kostnadsprosent: 40,5 % (36,2 %) 

  🟢 Resultat etter skatt: 120 mill. (76 mill.)

  🟢 Tap: 0 mill. (tilbakeføring 4 mill.) 

  🟢 Netto renteinntekter: 239 mill. (174 mill.) 

  🔴 Ren kjernekapital: 18,8 % (20,7 %) 

  🟢 Innskuddsdekning: 45,8 % (44,8 %)

 • Bedre, men ingen brodd fra Bien

  Bien Sparebanks første kvartalsrapport for 2024 viser en økning i netto renteinntekter fra 26,5 millioner kroner i første kvartal 2023 til 32,8 millioner kroner i samme periode i 2024. Dette skyldes hovedsakelig forbedret utlånsportefølje og effektiv kostnadsstyring, ifølge rapporten, samt en liten reduksjon i kostnadsprosenten.

  Egenkapitalavkastningen forbedret seg også, fra 6,91% til 7,35%.

  Styret skriver i rapporten at banken har ambisjoner for vekst og utvikling, og en god kapitalbase for å kunne gjøre nettopp dette.

  Nøkkeltall (tall for tilsvarende periode i 2023 i parentes):

  🟢 Egenkapitalavkastning etter skatt: 7,35% (6,91%)

  🟢 Brutto utlånsvolum: 5,45 mrd. (5,18 mrd.)

  🟢 12 måneders utlånsvekst: 5,04% (0,55%)

  🟢 Kostnadsprosent: 55,04% (56%)

  🟢 Resultat etter skatt: 12,76 mill. (11,4 mill.)

  🟢 Tap: -1,34 mill. (-1,83 mill.) 

  🟢 Netto renteinntekter: 32,8 mill. (26,5 mill.)

  🟢 Netto rentemargin: 2,57% (2,18%)

  🟢 Ren kjernekapital: 21,48% (20,58%)

  🟡 Innskuddsdekning: 82,39% (83,02%)

 • Utlånshopp i Lillesand Sparebank

  Nøkkeltall fra første kvartal i Lillesand Sparebank:

  Nøkkeltall:

  🟢 Egenkapitalavkastning: 7 % (x %)

  🟢 Brutto utlånsvolum: 4,65 mrd. (4,21 mrd.)

  🟢 12 måneders utlånsvekst: 10,45 % (8,85 %)

  🟢 Kostnadsprosent: - % (- %)

  🟢 Resultat etter skatt: 9,8 mill. (9,4 mill.)

  🔴 Tap: 25,8 mill. (28,4 mill.) 

  🟢 Netto renteinntekter: 19,26 mill. (19,20 mill.) 

  🔴 Netto rentemargin: 1,95 % (2,07 %) 

  🟡 Ren kjernekapital: 20,14 % (21,62 %)

  🟢 Innskuddsdekning: 86,13 % (- %)

 • Rekordhøy egenkapital­avkastning i Sparebanken Sør

  Sparebanken Sør økte resultatet etter skatt til 573 millioner kroner i første kvartal, mot 462 millioner kroner i samme periode i fjor.

  Banken oppnådde en egenkapitalavkastning på 14,4 prosent i kvartalet, som er opp fra 12,5 prosent i fjor – og bankens hittil bestenotering i løpet av ett kvartal.

  LES SAKEN

 • Morrow Bank «on track»

  Ved inngangen til året skjerpet Morrow Bank (tidligere Komplett Bank) sine målsetninger. I en børsmelding tirsdag morgen skriver banken at de er «on track», med høyere inntekter og stabilt lave kostnader i første kvartal.

  Resultatet etter skatt endte på 44 millioner kroner i kvartalet, opp fra 35 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.  Egenkapitalavkastningen økte også til 7,4 prosent fra 6,1 prosent i perioden. 

  – I begynnelsen av dette året satte vi nye og mer ambisiøse mål på mellomlang sikt, og resultatene dette kvartalet viser at vi er på rett vei. I Q1 2024 leverte vi høyere inntekter mens vi holdt kostnadene stabile, og en fallende utlånstapsandel, noe som resulterte i forbedret avkastning, sier administrerende direktør Øyvind Oanes i Morrow Bank, i en pressemelding.

  Av øvrige nøkkeltall løftes følgende fra banken: 

  • Fortsatt sterk etterspørsel etter forbrukerfinansiering i Norden, med brutto utlån over 12 milliarder kroner 
  • Netto rentemargin stabilt rundt 9 prosent, på nivå med de fire foregående kvartalene 
  • Totale inntekter på 296 millioner kroner i første kvartal, opp 3,4 prosent sammenlignet med Q4 2023
  • Stabile driftskostnader på 80 millioner kroner, og en kostnadsprosent helt i toppsjiktet i bransjen, på 27 prosent mot 28 prosent i første kvartal 2023.
  • Målet innen 2025 er over er en årlig utlånsvekst på ~10 prosent og kostnadsandel på rundt 26 prosent.

  Les børsmeldingen og rapporten her.

 • Betydelig forbedring fra Orkla Sparebank

  Orkla Sparebank rapporterer et resultat før skatt på 59,7 millioner kroner i første kvartal, en betydelig økning fra 35,4 millioner kroner året før. 

  Bankens egenkapitalavkastning øker også til 9,8% fra 6,6%, understøttet av høyere rentenetto og avkastning på verdipapirporteføljen. Kostnadsprosenten er også redusert markant, til 37,8% fra 53,8%. 

  Nøkkeltall (tall for tilsvarende periode i 2023 i parentes):

  🟢 Egenkapitalavkastning: 9,8 % (6,6 %)

  🟢 Brutto utlånsvolum: 15,57 mrd. (14,59 mrd.)

  🔴 12 måneders utlånsvekst: 6,7% (9,6%)

  🟢 Kostnadsprosent: 37,8 % (53,8 %)

  🟢 Resultat etter skatt: 59,7 mill. (35,4 mill.)

  🔴 Tap: 4,4 mill. (1,5 mill.)

  🟢 Netto renteinntekter: 81,8 mill. (65,5 mill.)

  🟢 Netto rentemargin: 2,41 % (2,09 %)

  🔴 Ren kjernekapital: 21,5 % (22,4 %)

  🟢 Innskuddsdekning: 77,0 % (70,7 %)

 • Nær dobling for Odal Sparebank

  Odal Sparebank leverer et resultat av ordinær drift etter skatt på 27,95 millioner kroner i første kvartal, opp fra 15,47 millioner kroner i samme periode i fjor.

  I en børsmelding skrives det at administrerende banksjef Torleif Lilløy er «svært fornøyd med at banken leverer et godt resultat over budsjett», og understreker at kundeporteføljen følges nøye opp i en tid hvor «enkeltkunder kan få utfordringer med tanke på høyere rente og inflasjon.»

  Nøkkeltall:

  🟢 Egenkapitalavkastning: 9,88 % (3,94 %)

  🟢 Brutto utlånsvolum: 9,42 mrd. (8,91 mrd.)

  🟢 12 måneders utlånsvekst: 5,71 % (7,31 %)

  🟢 Kostnadsprosent: 50,8 % (49,33 %)

  🟢 Resultat etter skatt: 28,57 mill. (15,47 mill.)

  🔴 Tap: 3 mill. (2 mill.) 

  🟢 Netto renteinntekter: 199 mill. (161 mill.) 

  🔴 Netto rentemargin: 1,83 % (1,92 %) 

  🟡 Ren kjernekapital: 17,7 % (17,8 %)

  🟢 Innskuddsdekning: 79 % (78 %)

 • Utlånsbrems i Sparebank 1 Ringerike Hadeland

  Konsernresultat etter skatt i Sparebank 1 Ringerike Hadeland ble i første kvartal 145 millioner kroner, opp fra 120 millioner kroner i samme periode i fjor. Egenkapitalavkastningen endte på 13 prosent.

  I en børsmelding skriver banken at resultatet var påvirket av et negativt resultatbidrag fra eierposten i SpareBank 1 Gruppen grunnet nedskriving av aksjeposten i Kredinor, samt økte modellmessige tapsavsetninger. 

  I tillegg trekker banken frem at utlånsveksten i privatmarkedet er avtakende grunnet generell nedgang i låneetterspørselen og økt fokus på lønnsom utlånsvekst. I bedriftsmarkedet påvirkes utlånsveksten av lavere etterspørsel fra særlig bygg- og anleggsektoren.

  Økt nettorente og positive bidrag fra finansielle investeringer løftet derimot resultatet fra 1. kvartal i fjor.

  Nøkkeltall:

  🟢 Egenkapitalavkastning: 13 % (11,2 %)

  🟢 Brutto utlånsvolum: 25,28 mrd. (24,75 mrd.)

  🟢 12 måneders utlånsvekst: 2,2 % (4,1 %)

  🟢 Kostnadsprosent: 39,3 % (42,9 %)

  🟢 Resultat etter skatt: 145 mill. (120 mill.)

  🔴 Tap: 3 mill. (2 mill.) 

  🟢 Netto renteinntekter: 199 mill. (161 mill.) 

  🔴 Netto rentemargin: 1,83 % (1,92 %) 

  🟡 Ren kjernekapital: 17,7 % (17,8 %)

  🟢 Innskuddsdekning: 79 % (78 %)

 • Beste kvartal noensinne for Fana Sparebank

  Resultatene viser en solid og positiv start på året for Fana Sparebank, ifølge børsmeldingen som er sendt ut i forbindelse med rapporten for første kvartal.

  Resultatet for kvartalet endte på 102,9 millioner kroner etter skatt, en økning på 32 prosent sammenlignet med fjoråret. Egenkapitalavkastningen er 13,5 prosent.

  – Vi legger bak oss et svært innholdsrikt kvartal med god utlånsvekst, fortsatt sterkt rentenetto og svært god kostnadsutvikling, sier administrerende direktør Lisbet K. Nærø i en pressemelding. 

  –  Det er spesielt tilfredsstillende at vi klarer å senke kostnadsprosenten i en tid der vi utfordres på kraftige kostnadsøkninger. Prisøkninger påvirker oss, og sammen med behov for å øke bemanningen på enkelte områder, ser vi at IT-utgiftene går i været, sier administrerende direktør Lisbet K. Nærø.

  Resultatet er bankens beste i ett enkeltkvartal noensinne.

  Nøkkeltall:

  🟢 Egenkapitalavkastning: 13,5 % (11 %)

  🟢 Brutto utlånsvolum: 26,33 mrd. (24,93 mrd.)

  🟢 12 måneders utlånsvekst: 5,6 % (-5,8)

  🟢 Kostnadsprosent: 41,6 % (46,4 %)

  🟢 Resultat etter skatt: 102,9 mill. (78,1 mill.)

  🔴 Tap: 4,1 mill. (1 mill.) 

  🟢 Netto renteinntekter: 151,5 mill. (133,5 mill.) 

  🟢 Netto rentemargin: 2,03 % (1,89 %) 

  🟡 Ren kjernekapital: 20,02 % (20,04 %)

  🟢 Innskuddsdekning: 53,6 % (51,6 %)

 • God start på året for Agder Sparebank

  Agder Sparebank har hatt en god og lønnsom start på året, skriver styret i sin beretning i årets første kvartalsrapport. 

  Nøkkeltall:

  🟢 Egenkapitalavkastning: 8,27 % (6,79 %)

  🟢 Brutto utlånsvolum: 6,14 mrd. (5,93 mrd.)

  🟡 12 måneders utlånsvekst: 3,6 % (fusjon - ikke relevant)

  🟢 Kostnadsprosent: 48,85 % (55,93 %)

  🟢 Resultat etter skatt: 20,68 mill. (14,99 mill.)

  🟡 Tap: 6,8 mill. (6,7 mill.) 

  🟢 Netto renteinntekter: 45,89 mill. (39,68 mill.) 

  🟢 Netto rentemargin: 2,45 % (2,23 %) 

  🟢 Ren kjernekapital: 20,73 % (19,53 %)

  🟢 Innskuddsdekning: 86,74 % (85,74 %)

  Styret er godt fornøyd med resultatet per 1. kvartal, skrives det, og forventer at utviklingen resten av 2024 fører til et «tilfredsstillende resultat» for banken.

 • God vekst for Danske Bank

  Danske Bank-konsernet har fredag 3. mai lagt frem sitt regnskap for første kvartal 2024. Det viser blant annet at bankens resultat etter skatt er på 5,6 milliarder danske kroner.

  – Den norske filialen av Danske Bank legger frem svært gode tall for første kvartal, blant annet drevet av høy aktivitet i bedriftsmarkedet. Her vokser Danske Bank mer enn markedet. Høy utlånsvekst innenfor SMB-segmentet gjør at vi kaprer markedsandeler. Vi ser at optimismen i næringslivet er tilbake. Norsk økonomi har hatt en positiv utvikling i første kvartal og styrer mot en myk landing. Også i storkundesegmentet opplever vi at selskapene er på vei fra en kostnadsbevisst til mer offensiv vekstmodus, sier Erlend Angelfoss, landssjef i Danske Bank Norge, i en pressemelding.

  I juni 2023 varslet Danske Bank at banken selger personkundevirksomheten i Norge. I februar godkjente Finanstilsynet salget, etter at Konkurransetilsynet ga grønt lys for dette allerede i desember i fjor. Transaksjonen er forventet sluttført i løpet av fjerde kvartal 2024.

  Les hele rapporten her.

 • Kvartalsresultat fra Totens Sparebank

  Banken som snart slår seg sammen med Sparebank 1 Østlandet har levert sin rapport for første kvartal 2024.

  Konsernregnskapet viser et resultat på 71,1 mill. kroner, mot 58,6 mill. kroner i 1. kvartal i 2023. 

  Driftsresultat (justert for resultat fra verdipapirer og før skatt) i 1. kvartal i 2024 er på 89,4 mill. kroner, mot 81,7 mill. kroner i 1. kvartal 2023. 

  Egenkapitalavkastningen for konsernet hittil i 2024, uten fondsobligasjoner og etter skatt, utgjør 10,7 %, mot 9,6 % i samme periode i 2023.

  Generalforsamlingen i Totens Sparebank vedtok 22. februar fusjonen med Sparebank 1 Østlandet. Sammenslåingen er betinget av at nødvendige myndighetsgodkjennelser gis uten vilkår eller på vilkår som ikke vesentlig endrer forutsetningene bankene har lagt til grunn ved inngåelsen av fusjonsplanen.

 • Grue Sparebank i første kvartal

  Grue Sparebank oppnådde ved utgangen av 1. kvartal 2024 et totalresultat på 15,4 mill. kr. mot 8,5 mill. kr. samme periode i fjor – en økning på 6,9 mill. kr.

  Brutto utlån på bankens egen balanse har økt med 376,4 mill. kr (12,5 %) fra samme periode i fjor, og endte på 3.383,9 mill. kr ved utgangen av 1. kvartal 2024. Boliglån formidlet via Eika Boligkreditt er redusert med 50,8 mill. kr i samme periode, og utgjorde 1.287,1 mill. kr ved kvartalsskiftet. 

  Bankens samlede utlånsvekst er fra nyttår + 0,44 % og siste 12 måneder + 7,53 %.

  Bankens rene kjernekapitaldekning er ved utgangen av 1. kvartal 2024 beregnet til 18,3 %.

 • Litt bedre fra Sparebanken Sogn og Fjordane - venter høye kostnader

  Regnskapet til Sparebanken Sogn og Fjordane viser et resultat etter skatt på 232 millioner kroner for kvartalet, og en egenkapitalavkastning på 13,4 %. Begge nøkkeltallene er noe bedre enn i samme periode i fjor.

  Netto renteinntekter endte på 387 millioner kroner, en økning på 37 millioner kroner fra 1. kvartal 2023 og en økning på 6 millioner kroner fra forrige kvartal. 

  Banken leverte en vekst i utlån til privatmarkedet på 4,9 % de siste 12 månedene, men en reduksjon i utlån til bedriftsmarkedet på 0,9 % i samme periode.

  Banken gjennomførte et kostnadsprosjekt i 2020 som ga effekt med flate kostnader til og med 2. kvartal 2023. I etterkant av dette har banken hatt høy kostnadsvekst, men fra et lavt utgangspunkt, påpekes det i rapporten.

  Bakgrunnen for kostnadsveksten er i tillegg til generell prisvekst at banken har høy prosjektaktivitet, med vesentlig økning i innleid bistand, blant annet knyttet til inntreden i SpareBank 1-alliansen. Banken har kostnadsført omtrent 9 MNOK til dette prosjektet i 1. kvartal, i tillegg til omtrent 7 MNOK i 2023. Prosjektet er ventet å totalt koste i overkant av 60 millioner kroner i ekstern konsulentbruk, i tillegg til betydelig intern tidsbruk.

  Konsernet hadde per 31.03.24 ren kjernekapitaldekning på 17,6 %.

 • Bedre fra Skudenes & Aakra Sparebank

  Bankens resultat per Q1 2024 ble 42,8 mill. kroner etter skatt (34,8 Mill kroner per Q1 2023). 

  Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 11,82 % (10,63 %).

 • Sparebank 1 Nordmøre kuttet kostnader med 10 prosent

  Konsernet Sparebank 1 Nordmøre har hatt en sterk start på året med lavere kostnader og et bedre resultat enn i samme periode året før. 

  Nøkkeltall:

  🟢 Egenkapitalavkastning: 11,4 % (7,4 %)

  🔴 12 måneders utlånsvekst: 6,4% (7,4%)

  🟢 Kostnadsprosent: 40,7% (50,6%)

  🟢 Resultat etter skatt: 104 mill. kr (66 mill. kr)

  🟡 Tap: 20 mill. kr (20 mill. kr)

  🟢 Netto renteinntekter: 175 mill. kr. (146 mill. kr)

  🟢 Gjenommsnittlig rentemargin: 2,45% (2,13%)

  🟡 Ren kjernekapital: 17% (17,3%)

  🔴 Innskuddsdekning: 53,2% (56%)

  LES SAKEN

 • Knallresultat fra Sparebanken Vest

  Ett år etter at styret i banken besluttet å justere målene for egenkapitalavkastning etter skatt fra 12 til 13 prosent, leverer Sparebanken Vest en egenkapitalavkastning i kvartalet på hele 21,6 prosent.

  – Vi driver godt og er posisjonert for videre utvikling i en tid der rammebetingelsene er i rask og betydelig endring, sier konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i en pressemelding. 

  Øvrige nøkkeltall:

  • Egenkapitalavkastning: 21,6 % (17 %)
  • Brutto utlånsvolum: 265,4 mrd. (232,12 mrd.)
  • 12 måneders utlånsvekst: 14,3 % (12,20 %)
  • Kostnadsprosent: 26 % (32 %)
  • Resultat etter skatt: 1,22 mrd. (870 mill.)
  • Tap: 44 mill. (33 mill.) 
  • Netto renteinntekter: 1,46 mrd. (1,17 mrd.) 
  • Netto rentemargin: 1,83 % (1,73 %) 
  • Ren kjernekapital: 17,5 % (18,40 %)
  • Innskuddsdekning: 48,1 % (50 %)

  Mer om resultatet

  Intervju med banksjef Kjerpeseth

 • Betydelig vekst i Instabank

  Instabank rapporterer om betydelig vekst i brutto utlån og renteinntekter for første kvartal 2024, men resultat etter skatt lider under fortsatt høye markedsrenter.

  Nøkkeltall:

  🔴 Egenkapitalavkastning: 8,3 % (13,2%)

  🟢 Netto utlånsvolum: 6,595 mrd. kroner (5,115 mrd. kroner)

  🟢 12 måneders brutto utlånsvekst: 11,5 % (10,4 %)

  🟡 Kostnadsprosent: 39 % (38 %)

  🔴 Resultat etter skatt: 18,2 mill. kroner (23,7 mill. kroner) 

  🔴 Tap: 46,3 mill. (30,8 mill.)

  🟢 Netto renteinntekter: 93,6 mill. kroner (83,8 mill. kroner)

  🔴Netto rentemargin: 5,05 % (5,66%)

  🟡 Ren kjernekapital: 18.4 % (18.6 %)

  LES MER

 • Sterkt Q1 fra BN Bank

  Resultat etter skatt i BN Bank ble 247 millioner kroner i første kvartal 2024, opp fra 183 millioner kroner i tilsvarende periode i 2023. 

  Avkastning på egenkapitalen ble 16,4 prosent, mot 13,5 prosent i første kvartal i fjor. 

  Total utlånsportefølje har vokst med 4,6 milliarder kroner de siste 12 måneder, tilsvarende 8,0 prosent. 

  I samme periode er innskuddene i banken økt med 0,7 milliarder kroner, tilsvarende en økning på 2,8 prosent. 

  Banken har i første kvartal mottatt utbytte fra SpareBank 1 Boligkreditt på 29 millioner kroner.

  Les rapporten.

 • Store tap spiser høyere renteinntekter på Helgeland

  På tross av at renteinntektene i Sparebank 1 Helgeland er 100 millioner kroner høyere i år enn i fjor, så er bankens bunnlinje helt lik.

  Nøkkeltall:

  🔴 Egenkapitalavkastning: 12,3 % (12,7 %)

  🟢 Brutto utlånsvolum: 38,3 mrd. (37,4 mrd.)

  🟢 12 måneders utlånsvekst: 2,2 % (1,4 %)

  🟢 Kostnadsprosent: 31,6 % (34,2 %)

  🟡 Resultat etter skatt: 144 mill. (144 mill.)

  🔴 Tap: 53 mill. (10 mill.) 

  🟢 Netto renteinntekter: 254 mill. (233 mill.) 

  🟢 Netto rentemargin: 2,74 % ( 2,42 %) 

  🔴 Ren kjernekapital: 17,7 % (18,7 %)

  🔴 Innskuddsdekning: 65,1 % ( 67,8 %)

  LES MER

 • Halvparten av utlånsveksten i Kommunalbanken var «grønn»

  KBN oppnådde en utlånsvekst på tre milliarder kroner i første kvartal 2024, hvorav veksten i grønne utlån var på 1,5 milliarder kroner. Andelen grønne utlån utgjør 15,7 prosent av porteføljen ved utgangen av kvartalet, skrives det i rapporten fro Q1.

  Banken oppnådde i første kvartal et resultat etter skatt på 390 millioner kroner, på samme nivå som i fjor, mens kjerneresultatet - som brukes for å gi informasjon om selskapets underliggende drift, økte til 308 millioner kroner fra 280 i samme periode i fjor.

  Hovedårsaken til økningen er økte netto renteinntekter som følge av stigende rentenivå og lønnsom vekst. Netto renteinntekter beløp seg i perioden til 553 millioner kroner, mot 508 millioner kroner i tilsvarende periode i 2023. 

  Egenkapitalavkastningen etter skatt endte på 7,7 prosent, ned fra 8,9 prosent i q1 2023. 12 måneders utlånsvekst økte fra 2,9 prosent til 8,2 prosent.

  Kommunalbanken AS (KBN) er heleid av staten og er et av landets største finansforetak med over 500 milliarder kroner i forvaltningskapital. Banken tilbyr lån til kommuner, fylkeskommuner og selskaper som utfører kommunale oppgaver, og har som ambisjon å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. 

  Les rapporten.

 • Resultathopp for Høland og Setskog Sparebank i Q1

  Totalresultat i Høland og Setskog Sparebank ble 12,5 millioner kroner i første kvartal, mot 8,4 millioner kroner i tilsvarende resultat i fjor. 

  Banken skriver i sin rapport at resultatet er som forventet, og at underliggende bankdrift har vært solid og lønnsom. 

  Rentenettoen endre på 32,8 mill. kr. Rentenettoen øker med økningen i det generelle rentenivået, initiert av Norges Bank for å forsøke å dempe inflasjonen, men banken har ikke tatt ut fullt ut økningene i markedet. 

  Driftskostnadene utgjorde 23,2 mill. kr. i kvartalet, marginalt lavere enn på fjorårets nivå i samme kvartal. 

  Lønnskostnadene i banken har hittil i år økt med 10 prosent, blant annet som følge av flere ansatte. 

 • Kraft Bank Q1: Øyner bedring etter nytt kapitalkrav

  Nytt kapitalkrav muliggjør fortsatt vekst og at banken kan oppfylle vedtatt utbyttepolitikk, melder Kraft Bank i sin rapport for første kvartal.

  Banken har i første kvartal egenkapitalavkastning på 3,8 %. Ved utgangen av året forventer banken imidlertid å være på målet om 15 % egenkapitalavkastning, og at avkastningen for året samlet blir 10 %.

  Av øvrige nøkkeltall løfter Kraft Bank frem følgende i rapporten:

  Pilar 2 krav redusert med 3,3 % fra 2. kvartal 

  • Kvartalsresultatet var 4,2 millioner kroner etter skatt 
  • Økende nysalg, netto utlånsvekst 124 millioner kroner 
  • Låneformidlingsforetaket forventes lønnsomt før sommeren 
  • 94 kunder økonomisk friskmeldt 
  • Kapitaldekningen var 25,6 %
 • Økt konkurranse demper ikke Sparebanken Møres nasjonale ambisjoner

  Administrerende direktør Trond Lars Nydal ønsker å ta sin andel av kunder og boligmarked, også utenfor kjerneområdet til Sparebanken Møre.

  I første kvartal kan banken vise til en markant økning i resultatet etter skatt og forbedret egenkapitalavkastning i årets første kvartal. Resultat etter skatt økte med 22,7 prosent, fra 207 millioner kroner i samme periode i fjor til 254 millioner kroner i år. Egenkapitalavkastningen økte til 13,1 prosent fra 11,0 prosent året før.

  Nøkkeltall:

  🟢 Egenkapitalavkastning: 13,1 % (11 %)

  🟢 Netto utlånsvolum: 83,26 mrd. (77,88 mrd) 

  🔴 12 måneders utlånsvekst: 6,9% (10,6 % ) 

  🟡 Kostnadsprosent 39,5% ( 39,7%)

  🟢 Resultat etter skatt 254 mill. ( 207 mill.)

  🟢 Tap: 17 mill. ( 33 mill.)

  🟢 Netto renteinntekter: 508 mill. (445 mill)

  🟢 Netto rentemargin 2,07 % (1,98%)

  🟢 Ren kjernekapital: 18,5% ( 17,7%)

  🟢 Innskuddsdekning: 57,7% ( 56,5%)

  LES MER:

  Økt konkurranse demper ikke regionbankens nasjonale ambisjoner

  Sparebanken Møre ser «et klart potensiale for videre vekst» etter solid kvartal

 • Fortsatt vekst for SR-Bank

  Både utlånsveksten og inntektene til banken som snart blir landets tredje største fortsetter å tikke oppover.

  Nøkkeltall:

  🟢 Egenkapitalavkastning: 14,6 % (12,5 %)

  🟢 Netto utlånsvolum: 278,18 mrd. (258,20 mrd.)

  🔴 12 måneders utlånsvekst: 7,7 % (10,5 %)

  🟢 Kostnadsprosent: 35 % (39,5 %)

  🟢 Resultat etter skatt: 1191 mill. (881 mill.)

  🟡 Tap: 35 mill. (35 mill.) 

  🟢 Netto renteinntekter: 1729 mill. (1402 mill.) 

  🟢 Netto rentemargin: 1,88 % (1,60 %) 

  🟢 Ren kjernekapital: 17,62 % (17,42 %)

  🔴 Innskuddsdekning: 54,2 % (58,9 %)

  LES MER:

  SR-Bank tar DNB i forsvar etter sterkt resultat

  Fortsatt vekst for SR-Bank

 • Nedtur og drama i Handelsbanken

  Den norske delen av Handelsbanken tjente marginalt mer i årets første kvartal enn i fjor, men har samtidig langt høyere kostnader. Nå gjør banken store endringer – blant annet byttes sjefen ut.

  Handelsbanken vurderer fremtiden i det norske markedet

  Arild Andersen ferdig i sjefsstolen i Handelsbanken

  Nedtur for Handelsbanken – kostnader over 50 prosent

 • Sterkere enn ventet fra DNB

  DNBs resultat i årets første kvartal endte på 10,2 milliarder kroner etter skatt. Det er 0,3 milliarder kroner, eller 2,6 prosent, lavere enn i samme kvartal i fjor – men sterkere enn hva analytikere hadde anslått på forhånd. Det høye anslaget fra 14 analytikere som følger banken lå på knapt 10,1 milliarder kroner.

  Nøkkeltall:

  🔴 Egenkapitalavkastning: 15,6 % (17,2 %)

  🔴 Netto utlånsvolum: 2008 mrd. (2009 mrd.)

  🔴 12 måneders utlånsvekst: 0,0 (??? %)

  🔴 Kostnadsprosent: 35,7 % (34 %)

  🔴 Resultat etter skatt: 10,2 mrd. (10,4 mrd.)

  🟢 Netto renteinntekter: 15,5 mrd. (14,6 mrd.) 

  🟢 Netto rentemargin: 1,87 % (1,78 %) 

  🟢 Ren kjernekapital: 19 % (18,6 %)

  🔴 Innskuddsdekning: 77,3 % (78,6 %)

  LES MER:

  DNB har tapt én milliard kroner i personkunde­porteføljen hver uke i 2024

  DNB tjente 10,2 milliarder kroner i første kvartal

  Analytikerne undrer seg over lavere renteinntekter

  Braathen måtte svare etter BankShift-sak

  – Byggemester Bob tar litt rev i seilene nå

 • Resultatrush med BankShift

  Velkommen til BankShifts dekning av årets første resultatsesong i bank-Norge. Her leverer vi de kjappe oppdateringene, og viser dere videre til dypere dekning og analyser av tallene som leveres.